Užívateľské podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky aplikované pri predaji produktov spoločnosťou Green Deal Kft.

I. Osobná, vecná a časová pôsobnosť VOP

I.1. Tento zmluvný štandard upravuje všeobecné podmienky kúpno-predajného zmluvného vzťahu (ďalej aj ako „kúpno-predajný vzťah”) medzi spoločnosťou Green Deal Kft. a právnym subjektom, ktorý od nej jednorazovo alebo opakovane kupuje kozmetické produkty vyrobené na území Maďarska a distribuované na území Slovenskej republiky spoločnosťou Green Deal Kft.

I.2. VOP nadobúdajú účinnosť od 25. augusta 2016 na dobu neurčitú.

II. Interpretačné ustanovenia

II.1. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok
Individuálna kúpno-predajná zmluva (skutočný nákup) je právny úkon, ktorý sa považuje za písomný, a ktorý vznikol medzi Predávajúcim a Zákazníkom v dôsledku dokončenia objednávky, popri odoslania potvrdenia Predávajúceho, v slovenskom jazyku, a ktorého neoddeliteľnú prílohu tvoria tieto VOP;
Predávajúci je spoločnosť Green Deal Kft. (sídlo: 9026 Győr, Kormorán u. 16.; identifikačné číslo v OR: 08-09-015387; DIČ: 14060148-2-08; štatutárny orgán: konateľka Erika Péntek);
Webová stránka Pompomnatur je internetová stránka (webová stránka) prevádzkovaná Predávajúcim, nachádzajúce sa na doméne www.pompomnatur.com;
Zmluvné Strany je spoločným pomenovaním Predávajúceho a právneho subjektu, ktorý uzatvára individuálnu kúpno-predajnú zmluvu ako Zákazník;
Služba je prevod vlastníckeho práva Predávajúceho k hotovým výrobkom, ktoré možno aktuálne objednať cez webovú stránku Predávajúceho - za úplnú úhradu kúpnej ceny - na Zákazníka, ďalej balenie aj odoslanie tovaru;
Produkt je tovar vyrobený Predávajúcim, ktorý je zverejnený na webovej stránke PomPom s ponukou predaja;
Kúpna cena je protihodnota za službu, ktorá má byť poskytnutá Predávajúcim na základe Individuálnej kúpno-predajnej zmluvy;
Zákazník je každá fyzická alebo právnická osoba alebo iný právny subjekt bez postavenia právnickej osoby - podľa platnej slovenskej legislatívy -, ktorý nakupuje produkt Predávajúceho online prostredníctvom webovej stránky PomPom;
Web-kancelária je používateľské rozhranie na webovej stránke Pompomnatur vyhradené pre Zákazníka,v ktorom je evidovaná doručovacia adresa, posledné objednávky, aktuálne vernostné zľavy ako aj odporúčania, ktoré sú spojené s osobou Zákazníka.

III. Pomocné pravidlá

III.1. Ak vo VOP a Individuálnej kúpno-predajnej zmluvy nie je ustanovené inak, akákoľvek lehota v súvislosti s kúpno-predajným vzťahom medzi Predávajúcim a Zákazníkom je stanovená v kalendárnych dňoch a jej uplynutie môže padnúť tak na voľné dni, ako aj na dni pracovného pokoja alebo na štátny sviatok.

III.2. Zmluvné strany budú svoje písomné právne úkony (napr. odstúpenie atď.) uskutočňovať zaslaním na adresu miesta prevádzky Predávajúceho: Grean Deal Kft., 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 33., Maďarsko, resp.na príslušný kontakt, ktorý Zákazník uviedol počas nákupu pri údajoch o plnení. Právne úkony doručené na inú adresu, ako na vyššie uvedené, sa nemôžu považovať za platné.

III.3. Udelením súhlasu s VOP sa Zákazník zaväzuje, že po uzavretí Individuálnej kúpno-predajnej zmluvy už nemôže vykonať žiadne právoplatné zmeny v dodacích údajoch v súvislosti s daným nákupom. Zákazník je výlučnou osobou, ktorá je povinná znášať škody spôsobené porušením tohto ustanovenia,ako aj dodatočné náklady aj iné nevýhody. Predávajúci má oznamovaciu povinnosť iba v súvislosti s údajmi podľa bodu II.1. (b), pričom si túto povinnosť plní vykonaním príslušnej zmeny vo VOP.

III.4. Prejav vôle zaslaný Zákazníkovi na príslušnú adresu cestou doporučenej poštovej zásielky sa považuje za riadne doručený (a) na území Slovenska 5. (piatym), (b) v inom európskom štáte 10. (desiatym), (c) a mimo Európy 20. (dvadsiatym) dňom (fikcia doručenia). Príslušnosť danej adresy sa posudzuje na základe ustanovení bodov III.2 až III.3. Predávajúci vylučuje zodpovednosť voči Zákazníkovi za škody (za iné nevýhody), ktoré pochádzajú z fikcie doručenia.

III.5. Zákazník v okruhu povinností za účelom predchádzania a zmierneniu škody bezodkladne oznámi Predávajúcemu, ak ním čakané oznámenie od Predávajúceho mu nebolo doručené vôbec resp. nebolo mu doručené vo vhodnom čase.

III.6. V otázkach neupravovaných v Individuálnej kúpno-predajnej dohode resp. vo Všeobecných obchodných podmienkach, ako aj pri rozhodovaní akýchkoľvek sporov plynúcich zo záväzkového vzťahu je smerodajné maďarské právo, v prvom rade príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka  (OZ). Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak Individuálna kúpno-predajná zmluva, príp. VOP budú schválené aj v inom jazyku ako slovensky jazyk, pri vyriešení nezhôd medzi jazykovými mutáciami bude smerodajný text dohody v slovenskom jazyku.

III.7. Zmluvné Strany sa dohodli, že právne spory pochádzajúce z Individuálnej kúpno-predajnej zmluvy - vrátane Všeobecných obchodných podmienok - v prvom rade skúsia vyriešiť dohodou, v prípade sporu sú preto povinní rokovať. Pokiaľ by ich rokovanie nebolo úspešné, s výnimkou spotrebiteľskoprávnych sporov, Zmluvné strany,vzhľadom na§ 62/F až 62/H zákonného nariadeniač. 13 z roka 1979 o medzinárodnom práve súkromnom si vyhradzujú výlučnú jurisdikciu Maďarska,ďalej v občianskych súdnychprocesoch vmajetkoprávnych veciach, ktoré patria do kompetencie okresných súdov– vrátane spotrebiteľskoprávnych sporov –príslušnosť súd Budai Központi Kerületi Bíróság [Súd pre centrálne mestské časti v Budíne] (príslušnosť na základe podrobenia sa).

IV. Proces uzatvorenia individuálnej kúpno-predajnej zmluvy, jej formálne a obsahové náležitosti

Prístup k službám Predávajúceho

IV.1. Zákazník má prístup k službám Predávajúceho prostredníctvom webovej stránky www.pompomnatur.com. Zákazník má možnosť na to, aby na hlavnej stránke Pompomnatur - pomocou vlastného používateľského mena a hesla - vykonal dobrovoľnú predbežnú registráciu. Po predbežnej registrácii sa môže Zákazník dostať z domovskej stránky PomPom na personalizované používateľské rozhranie (doplnené s vlastnými údajmi) kliknutím na tlačidlo „Vstup“ v sekcii „Prihlásenie“ a zadaním svojho používateľského mena a hesla.

IV.2. Predbežná registrácia nie je podmienkou využívania služieb Predávajúceho. Registráciou však Zákazník poskytuje oprávnenie na to, aby Predávajúci uchovával, ukladal a spracúval údaje o Zákazníkovi, ktoré sú pre registráciu nevyhnutné a s tým spojené, podľa zákona č. CXII z roka 2011 o práve rozhodovania o vlastných údajoch a o slobode informácií.

IV.3. Predávajúci je oprávnený zrušiť používateľské rozhrania, ktoré boli používané zneužívajúcim spôsobom, a to bez upozornenia s tým, že Zákazníkovi, ktorý sa takto správal (či už v súvislosti s nákupom alebo reklamáciou/nárokmi zo záruky), nie je povinný poskytnúť svoju službu;kúpnu cenu, ktorá už bola uhradená,– zníženúo už vzniknuté náklady ale bez úrokov z omeškania –však musí vrátiť Zákazníkovi. Predávajúci nie je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú v dôsledku zrušenia používateľského rozhrania z dôvodu jeho zneužitia Zákazníkom. Na vyslovenie, že došlo k zneužitiu práv Zákazníkom,má výhradné právo Predávajúci. Za zneužívanie práv je považované najmä, ak z vráteného tovaru je zrejmé, že z množstva stratil z iného dôvodu ako z opotrebovania z nebežného používania.

IV.4. Predávajúci nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody, ktoré môžu vznikať z používania webovej stránky PomPom, takže akýkoľvek tip, nápad, predstavu alebo návrh, ktoré sa na nej nachádza, je možné použiť iba na vlastné riziko. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nevýhody (napr. neuplatniteľnosť vernostných zliav), ktoré vzniknú zo zabudnutia a straty používateľského mena a hesla na prihlásenie na domovskú stránku PomPom. V prípade, že k prekážke alebo zánikuprístupu k službám Predávajúceho dôjdez dôvodov na strane Zákazníka, Predávajúci nie je povinný poskytnúť Zákazníkovi nové používateľské rozhranie, meno alebo heslo. Predávajúci ďalej nenesie zodpovednosť za žiadne škody, straty resp. náklady, ktorémôžu vznikaťz používania stránky PomPom alebo webovej stránky finančnej inštitúcie, z toho, ak sú tieto v stave nevhodnom na používanie, z nedostatočného fungovania, z poruchy, z akejkoľvek neoprávnenej zmeny údajov, ďalej z dôvodov plynúcich z oneskoreného prenosu informácií, z počítačových vírusov, z poruchy linky alebo systému alebo z iných podobných dôvodov.

IV.5. Identifikácia a oprava prípadných chýb v Zákazníkom počas nákupu a ešte pred finalizovaním objednávky zadaných údajoch je možné riadnym využitím funkcionality používateľského rozhrania.

Výber produktov

IV.6. Zákazník môže vykonať výber jednotlivých produktov prostredníctvom ponuky (menu)v hornej časti používateľského rozhrania (ďalej len „ponuka”). Predávajúci ponúka na predaj výlučne hotové výrobky uvedené v ponuke. Zákazník berie na vedomie, že cena produktu uvedená v ponuke sa nerovná [celej] nákupnej cene, tvorí len jej časť. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upravovať ceny produktov s tým, že po potvrdení objednávky daného produktu Zákazníkom už nie je oprávnený meniť kúpnu cenu zakúpeného výrobku v neprospech Zákazníka. Predávajúci nemôže byť znevýhodnený v dôsledku systémových chýb a zmien objednávok pochádzajúcich z elektronickej komunikácie a nemôžu voči nemu takto vznikať ďalšie nároky. Predávajúci je oprávnený zrušiť alebo zmeniť objednávky z vyššie uvedených dôvodov.

Nákup (objednávka výrobku)

IV.7. Zákazník môže riadnym využitím rozhrania pozbierať ním vybrané položky do balíka, ktorý sa skladá z viacerých produktov (do tzv. ‘Košíku’). Zákazník môže voľne upravovať obsah košíka až do finalizácie objednávky; až do úkonu, čo má za následok uzavretie zmluvy, mu vôbec nevzniká žiadny záväzok úhrady.

IV.8. Ak Zákazník už nechce zmeniť/vymeniť vo svojom košíku produkty (resp.produktové skupiny), tak si môže objednávku realizovať nasledovne: najprv stlačí tlačidlo ‚Pokračovať k pokladnice’, potom zadá (vyberie) adresu doručenia, spôsob platby a spôsob doručenia,prípadne pripojí aj poznámku (správu). Zákazník potom pokračuje vo finalizovaní objednávky zadaním doručovacích a fakturačných údajov, ako prípadne aj kódov kupónov pre rôzne zľavy a nakoniec vyjadrením súhlasu s VOP.

IV.9. Zákazník objednávku – po overení údajov – skutočne podá kliknutím na ikonu ‘Uskutočním objednávku‘. Týmto krokom dáva súhlas aj s tým, aby bola množina informácií a údajov súvisiacich s kúpno-predajnou zmluvou prijatá počítačovým systémom Predávajúceho a s jej spracovaním. Ďalej, týmto krokom zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil s platnými VOP v plnom rozsahu a uznal ich za záväzné.

IV.10. Predajca potvrdí úspešný nákup najprv v používateľskom rozhraní a následne pošle potvrdenie aj na e-mailovú adresu Zákazníka poskytnutú v objednávke. Potvrdenie nákupu nebráni Predávajúcemu v tom, aby z oprávneného dôvodu odmietol plnenie služby s odvolaním na ustanovenie bodu IV.3.

IV.11. Individuálna kúpno-predajná zmluva [bod II.1. (a)] vzniká medzi Predávajúcim a Zákazníkom zaslaním potvrdenia Predávajúceho až do prevzatia tovaru Zákazníkom, ale na dobu najviac 30 (tridsať) dní. Zákazník v súvislosti s uzavretou individuálnou kúpno-predajnou zmluvou výslovne akceptuje, že dokončením objednávky tovaru preňho súčasne vzniká povinnosť úhrady kúpnej ceny a zároveň aj povinnosť prevzatia tovaru – v súlade so zvoleným spôsobom platby, resp. dodania.

IV.12. Predávajúci vo vlastnej databáze zaznamená individuálnu kúpno-predajnú zmluvu vo forme súboru elektronických dát, ktorý bude k dispozícii aj Zákazníkovi vo webovej kancelárii v časti ‘Predchádzajúce objednávky’.

IV.13. Individuálna kúpno-predajná zmluva –a VOP , ktoré tvoria jej súčasť –obsahujevšetky podmienky dohody medzi Zmluvnými stranami (doložka úplnosti).

IV.14. V prípade čiastočnej neplatnosti individuálnej kúpno-predajnej zmluvy, zmluva ako celok sa stáva neplatnou iba vtedy, ak by ju strany vzhľadom na zmenený obsah vôbec neboli uzavreli.

V. Položky kúpnej ceny a jej úhrada

Cena produktu, poplatok za doručenie a náklady na balenie

V.1. Cena produktu v sebe nezahŕňa protihodnotu za doručenie tovaru, ktorá ináč predstavuje jednu z položiek a uhrádza sa ako súčasť kúpnej ceny. Zákazník je povinný uhradiť náklady na doručenie tak v prípade využitia kuriérskej služby,ako aj v prípade doručenia na odberné miesto Pickup okrem prípadov, keď kúpna cena dosiahne limit bezplatného doručenia alebo keď v rámci individuálnej kúpno-predajnej zmluvy kúpil aspoň jeden produkt, pre ktorýplatí bezplatné doručenie, pretože v takomto prípade spoločne objednané produktynepodliehajú poplatku za doručenie. Poplatok za doručenie v sebe zahŕňa aj náklady na balenie produktu. Aktuálne poplatky za doručenie sa nachádzajú v ponuke Informácie v súvislosti sdoručením, čo je k dispozícii na webovej stránke Pompomnatur.

V.2. Predávajúci na svojej webovej stránke zobrazuje všetky položky kúpnej ceny v hrubom a takto aj vystavuje faktúry za kúpnu cenu na základe fakturačných údajov poskytnutých Zákazníkom v rámci objednávky produktu.
Metódy úhrady kúpnej ceny.

V.3. Kúpna cena za zakúpené produkty môže byť uhradená výlučne pomocou jednej z nižšie definovaných spôsobov platby, pričom Zákazník finalizovaním objednávky akceptuje, že nebude mať možnosť na úhradu iným spôsobom.

Nákup s úhradou vopred

V.4. V prípade úhrady vopred Zákazník poukáže kúpnu cenu vopred na číslo bankového účtu vedeného vo VÚB Banke: SK4402000000004005119455.

V.5. Predávajúci sapustí do zasielania produktu Zákazníkovi výlučne v deň, v ktorom úplná kúpna cena je už pripísaná k bankovému účtu Predávajúceho uvedenému v bode V.4 najneskôr o 14:00 hodín stredoeurópskeho času.

V.6. Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci nemôže ovplyvniť dobu trvania pripísania bankových prevodov k jeho účtu, preto Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadný oneskorený prevodani neposkytuje garanciu s tým súvisiacu.

Platba platobnou kartou

V.7. V prípade platby platobnou kartou bude Zákazník z ‘Pokladnice‘v používateľskom rozhraní presmerovaný na zabezpečenú webovú stránku Saferpay (prostredníctvom Wordline), prostredníctvom ktorého sa realizuje úhrada kúpnej ceny.

V.8. Pri úspešnej platbe webová stránka finančnej inštitúcie presmeruje Zákazníka späť na používateľské rozhranie. V prípadne zlyhania sa stane to isté a Zákazník môže opakovane skúsiť použiť svoju platobnú kartu alebo vybrať inú možnosť úhrady.

V.9. Finančná inštitúcia Predávajúceho akceptujeza účelomúhrady kúpnej ceny len nasledujúce platobné karty:
• MasterCard;
• Visa;
• Visa Electron.

Kúpa na dobierku

V.10. Pri kúpe na dobierku sa Zákazník zaväzuje, že celú kúpnu cenu uhradí v čase doručenia produktu (produktov), pri ich prevzatí, a to kuriérovi, v hotovosti a v sume vopred presne vypočítanej a uvedenej aj pri procese objednania produktu.

VI. Doručenie, preberanie produktu a vybavenie reklamácií

VI.1. Doručenie zakúpeného produktu sa uskutoční prostredníctvom kuriérskej služby alebo prevzatím na odbernom mieste. Platné dodacie lehoty a ostatné podmienky, kontaktné údaje kuriérskej služby a odberné miesta Parcelshop sú zverejnené na webovej stránke PomPom v bode Informácie v súvislosti s doručením.

VI.2. Zákazník si pri každom spôsobe platby môže zvoliť doručenie kuriérom a vyzdvihnutie na odbernom mieste Parcelshop alebo Balíkomat GLS.

VI.3. Kuriérska služba ako dopravca bezodkladne oznámi Zákazníkovi doručenie balíka s produktmi. Po doručení oznámenia je oprávnený nakladať so zásielkou Zákazník. V normálnom prípade kuriér doručí balík s produktmi v pracovných dňoch medzi 8.00 a 17.00 hod. na adresu uvedenú pri nákupe, pretože táto základná služba je zahrnutá v poplatku za doručenie, čo tvorí časť kúpnej ceny. Zákazník samozrejme má možnosť na to, aby si priamo s kuriérskou službou dohodol doručovacie podmienky tak, že doručenie má byť realizovanév zaručenom obmedzenom období (napríklad v predpoludní), ale dopravca môže pre takúto službu účtovať primeranýpríplatok, ktorá má byť uhradený Zákazníkom kuriérovi pri preberaní zásielky.

VI.4. V prípade prevzatia na odbernom mieste Pickup, keď balík s produktmi je už na cestu z továrne PomPom na vopred vybrané odberné miesto (do obchodu),Predávajúci zašle e-mailové oznámenie na e-mailovú adresu, ktorá bola na tento účel uvedená v rámci objednávky tovaru.

VI.5. Ak je doručenie balíka s produktmi oneskorené, alebo zlyhá z dôvodu na strane Zákazníka (napr. ak boli počas nákupu poskytnuté nepravdivé doručovacie údaje) alebo v dôsledku takého jeho konania, ktoré je v rozpore s ustanovením o predvídateľnosti [§ 6:142 OZ], tak vzniknuté škody (dodatočné náklady, iné nevýhody) bez výnimky znáša Zákazník a Predávajúci nezodpovedá za tieto záväzky ani Zákazníkovi, ani tretej strane.

VI.6. Zákazník je povinný obsah zásielky na mieste a v čase jeho preberania skontrolovať po položkách, z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska a v prípade riadneho plnenia zmluvy zo strany Predávajúceho podpísať dodací list (potvrdenie o prijatí). Kým sa nepreukáže opak, riadne vystavený dodací list (potvrdenie o prijatí) potvrdzuje, že zásielka a jej balenie bolav čase doručenia bezchybná a v kompletnom stave.

VI.7. Po zistení prípadného chybného plnenia jeZákazník povinný túto chybu (nedostatok) ohlásiť Predávajúcemu na webovej stránke PomPom prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov nachádzajúcich sa v ponuke Kontaktné údaje. Za chybné plnenie Predávajúceho sa považuje, ak je balík s produktmi poškodený a nie je k nemu priložená zápisnica o skutočnosti poškodenia alebo ak zásielka neobsahuje Zákazníkom zakúpené produkty. Zákazník je povinný nahradiť škody (dodatočné náklady, iné nevýhody) z oneskoreného hlásenia resp. z nehlásenia chybya z prevzatia nesprávneho (nekompletného) balíka produktov.

VI.8. Riziko poškodenia ohľadom dodávaného tovaruprechádza z Predávajúceho na Zákazníka nadobudnutím tovaru Zákazníkom.

VI.9. V prípade sťažnosti zo strany Zákazníka v súvislosti s produktmi alebo službami Predávajúceho, tieto sťažnosti sa môžu zasielať na jeden z kontaktných údajov nachádzajúcich sa na webovej stránke Pompomnatur v ponuke Kontaktné údaje, respektíve aj na sídlo Predávajúceho. Predávajúci sťažnosti vyšetrí v poradí, v akom prišli, najneskôr do 30 (tridsať) dní a výsledok prešetrenia oznámi Zákazníkovi rovnakým spôsobom, ako bola sťažnosť podaná. V prípade zamietnutia sťažnosti sa Zákazník môže obrátiť na dozorné orgány (napr. na notára, na úrad Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály [Sekcia pre technické schvaľovanie a ochranu spotrebiteľa Krajského úradu vlády pre Župu Győr-Moson-Sopron]) alebo na súd.

VII. Zmena VOP, zánikindividuálnej kúpno-predajnej zmluvy a zákazy odstúpenia

VII.1. Predávajúci – najmä na ochranu ekonomických záujmov Predávajúceho a jej obchodných partnerov, ale nie výlučne na tento účel– má právo jednostranne meniť a dopĺňať VOP.

VII.2. O využití vyššie uvedenej právomoci, ako aj o meniacich sa ustanoveniach Predávajúci informuje Zákazníka a jeho budúcich zmluvných partnerov najneskôr 8 (osem) dní pred nadobudnutím účinnosti zmenených VOP, na webovej stránke Pompomnatur v osobitnom oznámení, v dolnej časti pre poznámky.

VII.3. Individuálna kúpno-predajná zmluva sa považuje za splnenú plnením služby Predávajúceho a úhradou kúpnej ceny podľa zmluvy.

VII.4. Zmluvné strany môžu budúcu platnosť svojej individuálnej kúpno-predajnej zmluvy na základe vzájomnej dohody zrušiť. V takomto prípade Strany nemajú záväzok dodať ďalšie služby,ale sú si povinní navzájom vyúčtovať v súvislosti s už dodanými službami.

VII.5. Zákazník môže odstúpiť od individuálnej kúpno-predajnej zmluvy do 30 (tridsať) kalendárnych dní od času prevzatia balíka s produktmi bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy, čo obsahuje aj číslo bankového účtu Zákazníka, je potrebné podať ako doporučený list s doručenkou najneskôr v deň uplynutia lehoty, na sídlo Predávajúceho. K vyhláseniu o odstúpení treba pripojiť aj zakúpený tovar a originál vystavenej faktúry o predaji. Doručením riadneho odstúpenia, ktorému sú pripojené predpísané prílohy, Predávajúcemu (fikciou doručenia) sa individuálna kúpno-predajná zmluva zruší, v iných veciach sa ale toto nepovažuje za právoplatné oznámenie.

VII.6. Náklady vzniknuté pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s vrátením produktu znáša Zákazník. Zákazník ďalej znáša škody pochádzajúce z chybného balenia produktu vznikajúce pri vrátení tovaru.

VII.7. Predávajúci je povinný Zákazníkovi vrátiť kúpnu cenu – prípadne zníženú o náklady na vrátenie tovaru z dôvodu ich písomného prevzatia – najneskôr do 30 (tridsať) dní od doručenia odstúpenia (odo dňa fikcie doručenia), ale súčasne môže tiež požadovať o náhradu jeho škody spôsobenej nesprávnym používaním tovaru.

VII.8. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu VII.5, ak zakúpený produkt ohľadom na jeho povahu nemôže byť vrátený. Zmluvné strany vzájomne považujú tovar za takýto, ak jeho stav, počet kusov, hmotnosť, objem alebo inak vyjadrené čisté množstvo priložené k vyhláseniu o odstúpení nedosiahne 75 (sedemdesiatpäť) % z čistej kvality prípadne množstva pôvodného tovaru. Tovar sa tiež považuje za nevhodný na vrátenie, ak kvôli poškodeniu jeho stavu alebo obalu nemôže byť jeho pôvod identifikovaný.

VII.9. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od individuálnej kúpno-predajnej zmluvy s odvolaním na zánik záujmu
• ak Predávajúci odmietol poskytnúť službu z oprávneného dôvodu [bod IV.10.];
• z dôvodu oneskoreného prevodu [bod V.6.], resp. použitia nevhodnej spôsobu platby alebo platobného prostriedku;
• ak objednávku tovaru realizoval menej než 4 (štyri) dni pred národným alebo náboženským sviatkom a Zákazník chcel nadobudnúť tovar Predávajúceho výslovne z príležitosti sviatku [bod VI.1.].

VII.10. V prípade odstúpenia zo strany Zákazníka od individuálnej kúpno-predajnej zmluvy vzťahujúcej sa na balík produktov, právo na odstúpenie je možné uplatniť výlučne na celý balík, prípadne spoločne a nerozdielne na všetky produkty zapojené do akcie. Ak na ktorýkoľvek produkt patriaci do balíka produktov je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v bode VII.8., tak Zákazník nemôže uplatniť právo na odstúpenie od celého balíka produktov (od skupiny akciových produktov), ani od jednotlivých produktov. Ustanovenia tohto odseku treba primerane aplikovať aj na darčeky, ktoré posiela Predávajúci Zákazníkovi, ak sa dá darček zakúpiť na webovej stránke POMPOMNATUR.

VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.1. Zákazník vyhlasuje, že dosiahol vek 16 rokov a súhlasí so spracúvaním svojich poskytnutých osobných údajov.

VIII.2. Zákazník berie na vedomie, že podľa § 29 písm. e) nariadenia vlády č. 45/2014(II.26) (ďalej len „nariadenie vlády“) právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 20 nariadenia vládymu v súvislosti s kozmetickými výrobkamineprislúcha. POMPOMNATUR mu napriek tomu poskytuje právo odstúpenia od zmluvy ustanovené v bode VII.5.

VIII.3. POMPOMNATUR informuje Zákazníka, že prijal primerané ochranné opatrenia na ochranu údajov ukladaných na ním prevádzkovaný server, a tieto opatrenia bude počas prevádzky prostredníctvom relevantných šifrovacích algoritmov neustále aktualizovať v záujme ochrany údajov o zákazníkoch.

VIII.4. Zákazník môže prostredníctvom telefonickej alebo písomnej (poštovej alebo elektronickej) korešpondencie so zákazníckym servisom Predávajúcehoiniciovať vybavenie záležitosti v súvislosti s poskytovaním služby. Predávajúci uvedie na webovej stránke kontaktné údaje zákazníckeho servisu (poštová adresa, telefónne číslo). Predávajúci sa zaväzuje,že za účelom vybavovania záležitostí sprístupní každému okrem tradičných komunikačných kanálov aj korešpondenčnú on-line platformu. Predávajúci prešetrí prijaté sťažnosti do troch pracovných dní a o výsledku informuje Zákazníka – súčasne s plnením oznamovacej povinnosti podľa právneho predpisu.

VIII.5. Za účelom mimosúdneho, mierového vyrovnania spotrebiteľského sporu v súvislosti s kvalitou a bezpečnosťou produktu ako aj s aplikovaním pravidiel súvisiacichso zodpovednosťou za produkt a s uzavretím a plnením zmluvy môže Zákazník začať konanie u zmierovacieho orgánu pôsobiaceho pri komore príslušnej podľa miesta bydliska. Územná pôsobnosť zmierovacích orgánov zodpovedá územnej pôsobnosti krajských obchodných a priemyselných komôr (§ 20 ods. 5 zákonač. XLII z roka 2008).

VIII.6. K používaniu webovej stránky POMPOMNATUR nie je potrebné zvláštne hardvérové vybavenie, je dostupná prostredníctvom nasledujúcich operačných systémov a softvérov: operačné systémy Windows XP alebo novší, Linux, OS X, iOS, Android a Windows Phone, prehliadače Internet Explorer (9 alebo novší), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera alebo Safari.

Győr, 25. augusta 2017

späť na predošlú stránku


30-dňová garancia vrátenia peňazí

Vyskúšaj naše výrobky, ak s nimi nie si spokojná/ý, môžeš nám ich do 30 dní vrátiť.
Čítať viac

Blog
X

Informácia

X

Namiesto príslušných ikon vyhľadávača použi navigačné menu webstránky

Moja denná rutina
Odpovedz na naše otázky, aby sme ti mohli pomôcť vytvoriť si každodennú rutinu.
Ukáž moju dennú rutinu
Koľko máš rokov?
Tvoje pohlavie?
Aký je typ tvojej pokožky?
Ako určiť typ pleti!
Na čo hľadáš riešenie?
Vyber si maximálne 3!
Pozrime sa na okolie očí!
Vyber si maximálne 2!
Extra otázka
Ktoré je pre teba ešte pravdou?
Tvoju dennú rutinu ti pošleme aj na e-mail
Prosím zadaj svoju e-mailovú adresu.