Ochrana údajov

POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. ÚVOD

Green Deal Kft. (9026 Győr, Kormorán utca 16., Maďarsko; registračné číslo v OR: 08-09-015387; DIČ:14060148-2-08; štatutárny orgán: konateľka Erika Péntek; ďalej len predávajúci, prevádzkovateľ), ako prevádzkovateľ sa zaväzuje držať sa obsahu tohto právneho oznamu. Zaväzuje sa, že spracúvanie osobných údajov v súvislosti s jej činnosťou bude vždy vykonávať v súlade s požiadavkami podľa ustanovení tohto dokumentu a platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Smernice súvisiace so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou GreenDeal Kft. sú stále dostupné na webovej adrese www.pompomnatur.com. Spoločnosť Green Deal Kft. si vyhradzuje právo toto poučenie kedykoľvek zmeniť. O prípadných zmenách bude svojich zákazníkov a budúcich zmluvných partnerov, ako dotknutých spracúvania údajov, informovať, a to formou osobitného oznamu v dolnej poznámkovej časti webového sídla POMPOM, najneskôr 8 (osem) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

Spoločnosť Green Deal Kft. považuje ochranu osobných údajov jej klientov a partnerov za veľmi dôležité a rešpektuje ich právo na rozhodovanie ohľadom údajov o nich. Spoločnosť GreenDeal Kft. spracúva osobné údaje dôverne a podnikne všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby garantovala bezpečnosť dát.

Spoločnosť Green Deal Kft. v ďalšom oboznamuje so svojimi zásadami spracúvania údajov, objasňuje požiadavky, ktoré sformulovala voči sebe ako prevádzkovateľovi, a ktoré aj dodržiava. Jej zásady spracúvania údajov sú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov, a to najmä s nasledovnými predpismi:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Nariadenie)
- Zákon č. CXII z roka 2011 – o práve rozhodovania o vlastných údajoch a o slobode informácií ([maďarský] infozákon)
- Zákon č. V z roka 2013 – o Občianskom zákonníku ([maďarský] Občiansky zákonník);
- Zákon č. CLV z roka 1997 – o ochrane spotrebiteľa ([maďarský] zákon o ochrane spotrebiteľa);
- Zákon č. XIX z roka 1998 – o trestnom konaní ([maďarský] zákon o trestnom konaní)
- Zákon č. C z roka 2000 – o účtovníctve ([maďarský] zákon o účtovníctve);
- Zákon č. CVIII z roka 2001 – o niektorých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb súvisiacich so informačnou spoločnosťou (Eker. tv.);
- Zákon č. C z roka 2003 – o elektronickej telekomunikácii (Eht.);
- Zákon č. XLVIII z roka 2008 – o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti (Grt.);

2. DEFINÍCIE

technické spracúvanie: vykonávanie technických úloh súvisiacich so spracovateľskými operáciami bez ohľadu na metódu, využívaný nástroj a miesto vykonávania, pokiaľ sa technická úloha vykonáva na údajoch;
sprostredkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
spracúvanie: je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
obmedzenie spracúvania: je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
prevádzkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;prevádzkovateľ: je tá fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez postavenia právnickej osoby, ktorá samostatne alebo v spolupráci s inými určuje účel spracúvania údajov, prijíma a vykonáva rozhodnutia o spracúvaní údajov (vrátane využívaného nástroja), resp. ich dá vykonať povereným sprostredkovateľom;
označenie údaja: je označenie údaja identifikačnou značkou za účelom jeho odlišovania;
zničenie údajov: je úplné fyzické zničenie nosiča údajov;
presun, odovzdanie resp. poskytnutie údajov: je sprístupnenie údaja určenej tretej osobe;
výmaz údajov: uvedenie údajov do takého stavu, z ktorého sa ich už nedá obnoviť;
porušenie ochrany osobných údajov: je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;
zablokovanie údajov: je označenie údaja identifikátorom za účelom trvalého alebo dočasného zabránenia jeho ďalšiemu spracúvaniu;
príjemca: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;
dotknutá osoba resp. dotknutý: je osoba, ktorú identifikovali alebo možno identifikovať priamo alebo nepriamo na základe určeného osobného údaja;
súhlas dotknutej osoby: je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
tretia strana, tretia osoba: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;
tretí štát: je každý štát, ktorý nie je členským štátom EHP.
zverejnenie: je sprístupnenie údaja pre každého;
informačný systém: je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe
profilovanie: je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
relevantná a odôvodnená námietka: je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie;
osobné údaje: sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
námietka: prejav vôle dotknutej osoby, ktorým namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov a žiada o ukončenie spracúvania a vymazanie spracúvaných údajov.

3. ZÁSADY PRI SPRACÚVANÍ ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU GREEN DEAL KFT.

Spracúvanie osobných údajov je prípustné, ak
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
d) spracúvanie je povinné podľa zákona alebo - na základe splnomocnenia zákona a v rozsahu ním určenom - nariadenia miestneho zastupiteľstva za účelom založeným na verejnom záujme (povinné spracúvanie);
e) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby; alebo
f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Pri prejave vôle osôb nespôsobilých na právne úkony a osôb pod 16 rokov veku, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je potrebný súhlas zákonného zástupcu.
Ak dotknutý z dôvodu svojho nespôsobilosti na právne úkony alebo z iného neprekonateľného dôvodu nemôže udeliť súhlas, možno počas trvania tohto stavu osobné údaje dotknutého spracúvať v rozsahu nevyhnutnom na zachránenie životne dôležitých záujmov dotknutého alebo inej osoby alebo na zvrátenie alebo predchádzanie priameho nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo majetok týchto osôb.

Osobné údaje treba spracúvať zákonne, spravodlivo a spôsobom, ktorý je transparentný pre dotknutého. Osobné údaje možno spracúvať len pre určitý účel, v záujme vykonávania určitého práva resp. plnenia určitej povinnosti. Spracúvanie musí v každom etape zodpovedať tomuto účelu, pričom získavanie a spracúvanie osobných údajov musí byť spravodlivé.

Spracúvať možno len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k plneniu účelu spracúvania, sú vhodné na dosiahnutie tohto účelu, a to len do miery a po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu. Spracúvať údaje možno iba po súhlase získaného po poskytnutí potrebných informácií.

Dotknutého treba ešte pred začatím spracúvania informovať o tom, či sa spracúvanie vykoná na základe súhlasu alebo je povinné. Dotknutého treba – jednoznačne, zrozumiteľne a podrobne – informovať o každej skutočnosti o spracúvaní jeho údajov, a to najmä o účele a právnom základe spracúvania, o osobe, ktorá je oprávnená nakladať s osobnými údajmi a spracúvať ich, o dobe spracúvania, o tom, či prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje na základe jeho súhlasu, na základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo pri sledovaní oprávneného záujmu tretej osoby a aj o tom, kto má k údajom prístup. Poučenie musí obsahovať aj informácie o právach a opravných prostriedkoch dotknutého v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Pri spracúvaní treba zabezpečiť presnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov a aj to, aby dotknutého bolo možné identifikovať len po dobu potrebnú k naplneniu účelu spracúvania.

Osobné údaje môžu byť odovzdané alebo sprístupnené prevádzkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje v treťom štáte, alebo sprostredkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje v treťom štáte, vtedy, ak s tým výslovne súhlasil dotknutý alebo vtedy, ak sú splnené vyššie predpísané predpoklady spracúvania osobných údajov a úroveň ochrany odovzdaných osobných údajov v treťom štáte je dostatočne vysoká. Na poskytnutie údajov do štátov EHP treba hľadieť tak, ako na poskytnutie údajov na území Maďarska.

4. OKRUH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA SPRACÚVANIA

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Green Deal Kft. je založené na súhlase dotknutého. Dotknutí vyjadrujú svoj výslovný súhlas so spracúvaním nimi zadaných údajov vyslovením súhlasu s týmto poučením pred finalizovaním ich objednávky, udelenie súhlasu je podmienkou uzavretia zmluvy nakoľko bez udania osobných údajov podľa tohto bodu nemožno zabezpečiť poskytnutie služby. V niektorých prípadoch je spracúvanie, uchovávanie a odovzdanie určitého okruhu udaných údajov predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi, o čom v takýchto prípadoch spoločnosť Green Deal Kft. dotknutých osobitne informuje.
Poskytovatelia údajov sú oprávnení pre účely spracúvania poskytnúť iba svoje vlastné osobné údaje. Poskytovateľ je zodpovedný za správnosť a presnosť ním poskytnutých údajov.
Spoločnosť Green Deal Kft. nevyužíva poskytnuté osobné údaje na procesy automatizovaného spracúvania údajov resp. profilovanie.

SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE VO WEBSHOPE

4.1. ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOCHÚčel spracúvania: nakupovanie, objednávanie, vystavenie faktúry cez webovej stránky spoločnosti Green Deal Kft (www.pompomnatur.com), evidencia a rozlišovanie zákazníkov, plnenie zákaziek, zdokumentovanie nákupov a platieb, plnenie povinností v rámci vedenia účtovníctva, udržiavanie kontaktu so zákazníkmi, analýza zákazníckych návykov a osobnejšia obsluha.
Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas dotknutého, § 169 ods. 2 [maďarského] zákona o účtovníctva.
Okruh spracúvaných údajov: dátum a čas, meno, adresa bydliska, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, názov, množstvo a cena nakupovaných/objednávaných produktov.
Doba spracúvania údajov: v prípade objednania produktov meno a telefónne číslo kupujúceho do oznámenia, do nákupu produktu, ďalšie údaje v súlade s § 169 ods. 2 [maďarského] zákona o účtovníctve osem rokov. Lehotu pre meno, fakturačnú a dodaciu adresu resp. telefónne číslo dotknutého môže dobrovoľne predlžovať uložením svojich údajov až do vymazania používateľského konta.

V prípade platby kartou dáta o bankovej karte a transakcii platby kartou sú spracúvané bankou MKB (sídlo: 1056 Budapest, Váci u. 38.) (ďalej len: Banka).

Poskytnutie údajov:
- V prípade platby platobnou kartou identifikátor platiteľa, suma, dátum a čas transakcie sú poskytnuté smerom k Banke. Právny základ poskytnutia: § 6 ods. 6 [maďarského] infozákona, resp. dobrovoľný súhlas dotknutého.
- V prípade dodania domov/na balíkový bod: poskytovateľovi kuriérskej služby (GLS Slovakia). Právny základ odovzdania: súhlas dotknutého.

4.2. VYBAVENIE REKLAMÁCIÍ KVALITY
Účel spracúvania údajov: vybavenie reklamácií kvality súvisiacich so službami poskytovanými spoločnosťou Green Deal Kft.
Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas dotknutého, § 169 ods. 2 [maďarského] zákona o účtovníctve a § 17/A ods. 7 [maďarského] zákona o ochrane spotrebiteľa.
Okruh spracúvaných údajov: meno a adresa spotrebiteľa, názov, cena spotrebného tovaru, čas kúpy a hlásenia chyby, popis chyby, nárok uplatňovaný spotrebiteľom a spôsob vybavenia reklamácie.

Doba spracúvania údajov:
- doklady o vrátení tovaru: 8 rokov v súlade s § 169 ods. 2 [maďarského] zákona o účtovníctve,
- kópie protokolov o reklamácii a odpovedí na písomné sťažnosti: 5 rokov podľa § 17/A ods. 7 [maďarského] zákona o ochrane spotrebiteľa,
- kópie záznamov do knihe zákazníkov: dva roky.

4.3. POLITIKA POUŽÍVANIA COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE POMPOMNATUR.COM

Spoločnosť Green Deal Kft. ako prevádzkovateľ webovej stránky pompomnatur.com v záujme zabezpečovania služieb šitých na mieru ukladá na počítači používateľa malý súbor dát, tzv. cookie, a čítava ho späť. Ak prehliadač vráti minule uloženú cookie, spracovateľ cookies má možnosť spojiť predošlé návštevy webovej stránky používateľa s tou aktuálnou, ale výlučne v súvislosti s vlastným obsahom.
Účel spracúvania údajov: identifikácia a rozlíšenie používateľov, identifikácia aktuálnej návštevy používateľa, uloženie údajov poskytnutých v rámci tejto návštevy, zabránenie stratu dát, identifikácia a sledovanie používateľov, zobrazovanie ponúk šitých na mieru na základe údajov zaznamenaných počas návštev stránky.
Právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby.
Okruh spracúvaných dát: identifikačné číslo, dátum, čas.

Právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby.

Názov: ecommerce_analytics Array -> kľúče sú kódy nákupov
expirácia: 30 dní; vymaže sa ihneď po odoslaní smerom na Google

Využitie:
Jej funkcia je, aby akumulovala údaje o nákupe smerom na ecommerce_analytics
obsahujú dáta vzťahujúce sa na nákup, ktoré sú odovzdané google-u, ale okrem identifikátora nákupu neposkytujeme taký údaj, podľa ktorého by sa dalo identifikovať zákazníka. Aj z toho sa dá identifikovať zákazník len vtedy, ak je niekto schopný z databázy pompomnatur.com vyhľadať k nemu patriece údaje (čo Google nedokáže).

Facebook:
Názov: fbss_"AppId"
expirácia: 1 rok
využitie: Stores the shared session ID
Názov: sid
expirácia: session
využitie: Identifikuje návštevníka
Názov: upsell
expirácia: čas session-u; vymaže sa aj vtedy, ak sa skončí nákup
využitie: zobraziteľnosť produktu upsell
Názov: upsell_info
expirácia: čas session-u; vymaže sa aj vtedy, ak sa skončí nákup
využitie: zobrazenie informácií súvisiacich s produktom upsell
Názov: scrolltop
expirácia: session
využitie: rolovanie na stránke na vhodné miesto pri načítavaní stránky
Názov: ajandek_email
expirácia: 1500 dní
exit pop-up: Či už dostal správu na exit pop-up, ak áno, tak už nevyskočí mu okno
Názov: ajandek_voltmar
expirácia: session
využitie: či môžeme zobraziť exit pop-up, ak počas tohto session-u už mal, tak mu nevyskočí
Názov: FirstVisit
expirácia: 1 rok

Felhasználás: kedy dal návštevník súhlas s podmienkami cookies na stránke
Názov: CookieSettings_pom-pom
expirácia: 1 rok

využitie: aké cookies prijal návštevník (preferences, statistics, marketing)

Okrem toho sa nachádzajú na stránke aj cookies Google-u: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Používateľ má možnosť vymazať cookies so svojho počítača, takisto používanie cookies zablokovať v svojom prehliadači. Cookies sa zvyčajne ovládajú v prehliadačoch v menu Nástroje / Možnosti, v nastaveniach Ochrana údajov; názov nastavenia: Cookies.

Na stránke boli umiestnené grafické skúšobné body, ktoré zaznamenávajú namerané výsledky na server. Na základe údajov z grafických skúšobných bodov sa návštevníci už identifikovať nedajú.

4.4. REGISTRÁCIA A OBJEDNÁVANIE VO WEBSHOPE

Účel spracúvania: nákup vo webshope nachádzajúcej sa na webovej stránke pom-pom.hu, vystavovanie faktúr, identifikácia zákazníkov a ich odlíšenie od seba, plnenie zákaziek, zdokumentovanie nákupov a platieb, plnenie účtovných povinností, udržiavanie kontaktu so zákazníkmi, analýza zákazníckych návykov a osobnejšia obsluha.
Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas dotknutého, § 13/A Eker. tv., § 169 ods. 2 [maďarského] zákona o účtovníctve a § 6 ods. 5 Grt.
Okruh spracúvaných údajov: meno, adresa bydliska, dodacia adresa, fakturačná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, prihlasovacia emailová adresa a heslo, údaje o jednotlivých nákupoch (dátum, čas, nakúpený produkt a hodnota nákupu), fakturačná adresa, dodacia adresa, súhlas poskytnutý na účely priameho marketingu.
Doba spracúvania údajov:
- ohľadom údajov profilu štyri roky od posledného prihlásenia alebo nákupu,
- ohľadom údajov o nákupoch v zmysle § 169 ods. 2 [maďarského] zákona o účtovníctve 8 rokov.

V prípade platby kartou dáta o bankovej karte a transakcii platby kartou sú spracúvané bankou MKB Bank (sídlo: 1056 Budapest, Váci u. 38.).

Poskytnutie údajov:
- v prípade výberu spôsobu platby platobnou kartou, identifikátor platiteľa, suma, dátum a čas transakcie sú poskytnuté Banke.
Právny základ poskytnutia údajov: súhlas dotknutej osoby.

NAVIAZANIE KONTAKTU SO SPOLOČNOSŤOU GREEN DEAL KFT

4.5. KOREŠPONDENCIA SPOLOČNOSTI GREEN DEAL KFT. SO ZÁKAZNÍKMI

V prípade, ak sa jej počas využívania služieb vynorí otázka, môže sa dotknutá osoba naviazať kontakt s prevádzkovateľom cez kontakty podľa tohto poučenia resp. webovej stránky alebo prostredníctvom formulára, ktorá sa nachádza v „Kontakt“ menu.
Spoločnosť Green Deal Kft. vymaže každý prijatý email spolu s menom a emailovou adresou odosielateľa a údajmi o dátume a čase a inými osobnými údajmi uvedenými v správe najneskôr päť rokov od poskytnutia údajov.

INÉ SPRACÚVANIE

O spracúvaní neuvedenom v tomto poučení poskytne spoločnosť Green Deal Kft. informácie pri poskytnutí údaja.
Na prevádzkovateľa sa môže obrátiť za účelom poskytnutia informácie alebo sprístupnenia údajov resp. dokumentov súd, prokurátor, vyšetrovací orgán, priestupkový orgán, orgán verejnej správy, Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií, resp. iné orgány na základe oprávnenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Spoločnosť Green Deal Kft. – v prípade, ak orgán uviedol presný účel a okruh údajov – sprístupní orgánu osobné údaje len v takom množstve a v takom rozsahu, ako je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu žiadosti.


5. SPÔSOB UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA

Informačné systémy a iné miesta uchovávania údajov spoločnosti Green Deal Kft. sa nachádzajú v sídle spoločnosti.
Spoločnosť Green Deal Kft. vyberá a prevádzkuje nástroje IT využívané počas spracúvania osobných údajov a poskytovania služieb tak, aby spracúvané údaje:
a) boli dostupné oprávneným osobám (dostupnosť);
b) mali zabezpečenú svoju hodnovernosť (autenticita spracúvania);
c) boli dokázateľne nezmenené (integrita údajov);
d) boli chránené pred nepovoleným prístupom (dôveryhodnosť údajov).
Spoločnosť Green Deal Kft. vhodnými opatreniami chráni údaje najmä proti neoprávnenému prístupu, zmene, odovzdaniu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu ako aj proti náhodnému zničeniu, poškodeniu ďalej aj proti strate prístupu k údajom kvôli zmene využívanej techniky.
Spoločnosť Green Deal Kft. v záujme ochrany rôznych elektronických dátových súborov, ktoré používa vo svojich informačných systémoch, prostredníctvom vhodných technických riešení zabezpečuje, aby tam ukladané údaje – s výnimkou, kedy to zákon povoľuje – nebolo možné prepojiť a priradiť k dotknutým osobám.
Spoločnosť Green Deal Kft., vzhľadom na aktuálnu úroveň vývoja technológie, zabezpečuje primeranú úroveň ochrany proti rizikám súvisiacim so spracúvaním údajov prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení.

Pri spracúvaní údajov spoločnosť Green Deal Kft. zachová
a) tajnosť: ochraňuje informáciu, aby k nej mali prístup len na to oprávnení;
b) integritu: ochraňuje presnosť a úplnosť informácie aj metódy spracovania;
c) dostupnosť: zabezpečuje, aby oprávnená osoba mohla skutočne získať informáciu vtedy, keď to potrebuje, a popri tom aby boli k dispozícii aj nástroje s tým súvisiace.

Systém aj sieť spoločnosti Green Deal Kft. a jej partnerov je chránená proti počítačom podporovanému podvodu, špionáži, sabotáži, vandalizmu, požiaru, povodni, ďalej počítačovým vírusom, počítačovému hackingu a útokom, ktoré majú za následok odmietnutie služby (DOS). Prevádzkovať garantuje bezpečnosť príslušnými ochrannými procesmi na serverovej aj aplikačnej úrovni.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu s výnimkou prípadov, keď nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

Elektronické správy posielané cez internet sú bez ohľadu na protokol (e-mail, web, ftp atď.) zraniteľné voči takým sieťovým hrozbám, ktoré vedú k nepoctivému konaniu, k spochybňovaniu zmluvy, k sprístupneniu resp. zmene informácie. Za účelom obrany proti týmto hrozbám prevádzkovateľ vyvinie všetko úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo očakávať. Systémy sú monitorované v záujme zaznamenania všetkých bezpečnostných rozdielov a dokazovania pri všetkých bezpečnostných udalostí. Monitorovanie systému popri tom umožňuje aj overenie efektívnosti uplatňovaných preventívnych opatrení.

6. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI A JEHO KONTAKTNÉ ÚDAJE

Meno: Green Deal Kft.,
Sídlo: 9026 Győr, Kormorán utca 16.
Registrovaný: Győri Törvényszék Cégbírósága [Obchodný register Okresného súdu v Győri],
Registračné číslo v OR: 08-09-015387,
DIČ: 14060148-2-08,
Konateľka oprávnená samostatne konať: Erika Péntek
Telefónne číslo: 0915 117683 (platia bežné tarify)
E-mail: dopyt(zavináč)pompomnatur.sk

Identifikačné číslo pre účely spracúvania údajov: NAIH-104461/ 2016.

7. ÚDAJE O SPOROSTREDKOVATEĽOCH A ICH KONTAKTNÉ ÚDAJE

Spoločnosť Green Deal Kft. si vyhradzuje právo využiť služby sprostredkovateľov, o čom poskytuje informáciu individuálnym spôsobom, ešte pred začatím spracúvania osobných údajov so zabezpečením možnosti podania námietky.

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY, OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Dotknutý má právo na to, aby dostal spätnú väzbu ohľadom toho, či sú jeho osobné údaje spracúvané, ak áno, tak na prístup k osobným údajom a informáciám súvisiacim so spracúvaním osobných údajov. Dotknutý môže hocikedy požiadať o informáciu o spracúvaní jeho osobných údajov vrátane opravy, obmedzenia spracúvania a – okrem povinného spracúvania údajov – aj o ich výmaz či blokovanie, ďalej môže namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov spôsobom naznačeným pri poskytnutí údajov resp. na uvedených kontaktoch prevádzkovateľa.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania údajov pred odvolaním.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli (prenosnosť údajov).

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Spoločnosť Green Deal Kft. ako prevádzkovateľ na žiadosť dotknutého ho informuje o jeho údajoch, ktoré spracúva spoločnosť sama resp. ktoré spracúvajú ňou poverení sprostredkovatelia, o zdroji týchto údajov, o účele, právnom základe, dobe spracúvania, o názve, adrese sprostredkovateľa a jeho činnosti súvisiacej so spracúvaním údajov, v prípade odovzdania údajov o jeho právnom základe a príjemcovi. Prevádzkovateľ sprístupní informácie čím skôr, ale najneskôr 30 dní po podaní žiadosti, v zrozumiteľnej forme – v písomnej podobe, ak o to dotknutý požiadal.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, v tomto prípade sa obmedzenie týka doby až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Prevádzkovateľ Green Deal Kft. o zrušení obmedzenia spracúvania údajov vopred informuje dotknutú osobu, na žiadosť ktorej bolo spracúvanie obmedzené podľa vyššieho.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje odovzdané, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Spoločnosť Green Deal Kft. zablokuje osobný údaj, ak o to dotknutá osoba požiada, alebo v prípade, že podľa dostupných informácií sa dá predpokladať, že vymazanie by bolo v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby.
Osobný údaj, ktorý bol zablokovaný, možno spracúvať len dovtedy, kým existuje spracovateľský dôvod, ktorý vylúčil vymazanie údaja.
Spoločnosť Green Deal Kft. označí ňou spracúvaný osobný údaj, ak dotknutý namieta jeho nesprávnosť alebo nepresnosť, ale nesprávnosť či nepresnosť údaja nemôže byť jednoznačne zistená.

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov. Spoločnosť GreenDealKft. vymaže osobné údaje, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne; ak dotknutá osoba o to požiada, odvolá súhlas; ak je údaj neúplný alebo nesprávny – a nemožno tento stav zákonne napraviť – za predpokladu, že vymazanie nevylučuje zákon, osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali, zákonom stanovená lehote na uchovávanie údajov už uplynula, dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie; tak rozhodol súd alebo Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
Prevádzkovateľ má 30 dní na vymazanie, zablokovanie resp. opravu údajov. Ak prevádzkovateľ nesplní žiadosť dotknutého na opravu, zablokovanie resp. vymazanie, tak do 30 dní mu oznámi dôvody zamietnutia.

Spoločnosť Green Deal Kft. o oprave, zablokovaní, označení a vymazaní informuje dotknutého a každého príjemcu, ktorému v minulosti daný údaj poskytol za účelom spracúvania.
Informácia sa neposkytne, ak vzhľadom na účel spracúvania to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutého.

Dotknutý má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak
a) spracúvanie alebo odovzdanie osobných údajov je potrebné výlučne z dôvodu plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa alebo uplatnenia oprávneného záujmu prevádzkovateľa, prijímateľa alebo tretej osoby, s výnimkou, ak spracúvanie údajov je povinné zo zákona;
b) osobné údaje sú využívané alebo poskytované na účely priameho marketingu, prieskumu verejnej mienky alebo vedeckého výskumu;
c) je spracúvanie údajov potrebné na plnenie verejnej úlohy alebo úlohy, ktorou bol prevádzkovateľ poverený v rámci vykonávania oprávnenia orgánu verejnej moci;
d) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa;
e) v iných prípadoch ustanovených zákonom.
V uvedenom prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Spoločnosť Green Deal Kft. námietky preskúma v najkratšom možnom čase ale najneskôr do 15 dní od podania žiadosti, rozhodne ohľadom ich odôvodnenosti a svoje rozhodnutie písomne oznámi žiadateľovi. Ak prevádzkovateľ zistí, že námietky dotknutého sú odôvodnené, pozastaví spracúvanie údajov – vrátane ďalšieho poskytnutia a ich ďalšie odovzdania –, údaje zablokuje, ďalej o námietkach a opatreniach prijatých na základe nich informuje každú osobu, ktorej v minulosti poskytol osobné údaje, ktorých sa námietky týkajú, a ktoré osoby sú povinné prijať opatrenia na uplatnenie práva namietať.
Ak dotknutý nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovateľa, môže sa – do 30 dní od oznámenia rozhodnutia – proti rozhodnutiu obrátiť na súd.

Spoločnosť nemôže vymazať údaje o dotknutom, ak spracúvanie je povinné zo zákona. Údaj však nemôže byť odovzdané prijímateľovi, ak prevádzkovateľ súhlasil s námietkami, respektíve ak súd ich oprávnenosť uznal. V prípade porušenia práv, dotknutý sa môže proti prevádzkovateľovi obrátiť na súd.

Spoločnosť Green Deal Kft. nahradí škodu spôsobenú iným osobám nezákonným spracúvaním údajov dotknutých osôb alebo porušením požiadaviek dátovej bezpečnosti. V prípade porušenia osobnostných práv dotknutého môže sa ten domáhať peňažného zadosťučinenia (§ 2:52 [maďarského] občianskeho zákonníka). Dotknutému zodpovedá prevádzkovateľ aj za škody spôsobené sprostredkovateľmi.
Prevádzkovateľ sa zbavuje zodpovednosti, ak škoda nastala v dôsledku neodvrátiteľnej udalosti, ktorá nesúvisí so spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľ nenahradí škodu ani sa nemožno domáhať peňažného zadosťučinenia pokiaľ škoda alebo ujma na osobnostných právach vznikla ako následok úmyselného alebo vážne nedbanlivého konania poškodeného.

Opravné prostriedky a sťažnosti môžu byť smerované na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií:

Názov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií]
Sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Maďarsko
Korešpondenčná adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5., Maďarsko
Telefón: 003613911400
Fax: 003613911410
E-mail:
Webové sídlo: http://www.naih.huSpráva súborov cookie

Ak si neželáte prijímať súbory cookie z našej webovej stránky www.pompomnatur.com, môžete pomocou tohto nástroja vypnúť vybrané kategórie.

Upozorňujeme, že na uloženie vašej voľby musíme použiť súbor cookie, aby sme si ju zapamätali pri ďalšej návšteve našej webovej stránky v tomto prehliadači.

Toto nastavenie je platné pre tento prehliadač, ak si našu stránku pozriete z iného prehliadača, budete ho musieť zadať znova. Upozorňujeme tiež, že hoci sa budeme snažiť vyhovieť vašej žiadosti, môže sa stať, že nie všetky súbory cookie budú zablokované.

Zmena ukladania súborov cookie môže mať za následok odlišnú funkčnosť stránky, majte to na pamäti pri nastavovaní, pretože používateľský zážitok sa môže v dôsledku nastavenia výrazne zmeniť!

Podľa súvisiacich právnych predpisov EÚ sa funkčné súbory cookie, analytické súbory cookie a iné súbory cookie, ktoré sú prepojené s tretími stranami, umiestňujú prostredníctvom našej stránky len vtedy, ak ste s tým súhlasili kliknutím na príslušné tlačidlo.

Keď sa rozhodnete povoliť alebo nepovoliť používanie súborov cookie, informačné hlásenie o súboroch cookie zmizne, ale môže sa občas objaviť. Ak chcete tieto nastavenia obnoviť pred uplynutím času, vymažte súbory cookie svojho prehliadača, pozrite si stránku nápovedy svojho prehliadača.

Tieto súbory cookie zlepšujú funkčnosť stránky ukladaním niektorých informácií o vašich preferenciách. Jedným z príkladov je správa možných jazykových verzií webovej stránky.

Tieto súbory cookie nám pomáhajú vyhodnocovať výkonnosť našich webových stránok a zlepšovať vaše používateľské skúsenosti na základe vašich skúseností.

Na našich stránkach sa môžu zobrazovať aj zaujímavé fakty, užitočný obsah a pôsobivé videá. Tie zvyčajne pochádzajú zo stránok Facebook a YouTube. Takýto obsah na webovej stránke môže obsahovať rôzne súbory cookie tretích strán presne takým istým spôsobom, ako keď navštívite alebo používate stránky na zdieľanie videí na Facebooku alebo YouTube.

Po stlačení tlačidla Upraviť sa vaše nastavenia uložia.

30-dňová garancia vrátenia peňazí

Vyskúšaj naše výrobky, ak s nimi nie si spokojná/ý, môžeš nám ich do 30 dní vrátiť.
Čítať viac

X

Informácia

X

Namiesto príslušných ikon vyhľadávača použi navigačné menu webstránky

Moja denná rutina
Odpovedz na naše otázky, aby sme ti mohli pomôcť vytvoriť si každodennú rutinu.
Ukáž moju dennú rutinu
Koľko máš rokov?
Tvoje pohlavie?
Aký je typ tvojej pokožky?
Ako určiť typ pleti!
Na čo hľadáš riešenie?
Vyber si maximálne 3!
Pozrime sa na okolie očí!
Vyber si maximálne 2!
Extra otázka
Ktoré je pre teba ešte pravdou?
Tvoju dennú rutinu ti pošleme aj na e-mail
Prosím zadaj svoju e-mailovú adresu.